Regulamin newslettera

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

https://sklep.kamilasurma.com

Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi cyklicznego dostarczania treści cyfrowych (newslettera) drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „Usługą newsletter”).

Usługodawcą oraz administratorem danych osobowych świadczącym usługę newslettera jest Kamila Surma prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Brain New Academy Kamila Surma, ul. Kusocińskiego 126b/28, 94-054 Łódź, NIP 7272750948, REGON 368234508 (dalej jako: „Usługodawca”).

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail na adres mailowy: kontakt@kamilasurma.com
 • numeru telefonu: +48 533 330 699 (telefon czynny w dni robocze w godzinach: 10:00 – 15:00)

Poniżej znajdziesz szczegółowe warunki świadczenia Usługi newsletter.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Wiadomość mailowa dostarczana odbiorcy w ramach Usługi newsletter stanowi treść cyfrową w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmującą informacje handlowe i marketingowe dotyczące bieżącej działalności Usługodawcy (w tym informacje o produktach, nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie https://sklep.kamilasurma.com oraz materiały edukacyjne z zakresu objętego działalnością Usługodawcy (dalej jako: „Newsletter”).
 2. Odbiorcą Usługi (dalej jako: „Usługobiorca”) jest użytkownik serwisu https://sklep.kamilasurma.com za pośrednictwem którego Usługobiorca zawarł umowę na Usługę newslettera zgodnie z ust. 3 poniżej.
 3. Aby zapisać się do Newslettera, a tym samym zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi newsletter należy:
   1. wejść na stronę internetową https://sklep.kamilasurma.com
   2. posiadać aktywny adres e-mail, który należy wpisać w dedykowanym formularzu na ww. stronie,
   3. obowiązkowo zapoznać się i zaakceptować „Regulamin Newslettera” dostępny podczas podawania danych do Usługi newsletter i udzielić zgodę na korzystanie z tej Usługi poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa,
   4. potwierdzić zgodę na otrzymywanie Newslettera, przesłaną w wiadomości mailowej.
 1. Potwierdzenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usługi newsletter.
 2. Nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem urządzenia typu komputer/smartfon/tablet/laptop wyposażonego w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarką internetową.

§2 Przedmiot Usługi

 1. Usługa polega na cyklicznym przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomości mailowych (Newslettera) zawierających informacje o nowościach, produktach, kodach zniżkowych, promocjach, usługach oferowanych przez Usługodawcę w sklepie https://sklep.kamilasurma.com oraz innych informacji dotyczących Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi newsletter nastąpi po zawarciu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o korzystanie z Usługi newsletter, zgodnie z §1 powyżej.

§3 Warunki Usługi newsletter

 1. Usługa newsletter jest bezpłatna.
 2. Newsletter nie podlega aktualizacji.
 3. Wiadomości mailowe w ramach Usługi newsletter będą wysyłane w sposób nieregularny i zależny od woli Usługodawcy, w czasie wybranym wyłącznie przez Usługodawcę ze względu na pojawienie się nowych usług, produktów lub informacji z zakresu działalności Usługodawcy. Częstotliwość oraz terminy dostarczania Newslettera nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Usługodawcy oraz rozwoju jego działalności.
 4. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca korzystając z Usługi newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
 6. Wiadomości wysyłane w ramach Usługi newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie prawa.

§4 Czas trwania Umowy

 1. Umowa o korzystanie z Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi newsletter w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez skierowanie do Usługodawcy oświadczenia w tym przedmiocie, co może zrobić poprzez:
  a) skorzystanie z linku rezygnacji z Newslettera, dostępnym w każdej przekazywanej od Usługodawcy,
  b) skierowaniu oświadczenia o rezygnacji na adres mailowy: sklep@kamilasurma.com
  c) skierowanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 3. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 4. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorca będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, co może zrobić w sposób analogiczny do przedstawionego w §4 ust. 2 powyżej.
 5. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi w każdej chwili, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców na podane przez nich adresy e-mail.
 6. Usługodawca ma prawo do usunięcia ze swojej bazy nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę.

§5 Dane Osobowe

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w celu świadczenia Usługi newsletter –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Dane osobowe (imię, adres mailowy) podane w formularzu zapisania się do Usługi newsletter są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi newsletter (w tym informowania o produktach dostępnych w ofercie oraz świadczonych usługach).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi newsletter.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Usługodawca przestrzega przepisów prawa przy podejmowaniu działań związanych z Usługą newslettera, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową o świadczenie Usługi newslettera oraz upływie terminu, do którego Usługodawca może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem działań podejmowanych w celu świadczenia Usługi newsletter.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy mogą̨ być udostępniane podmiotom współpracującym z Usługodawcą w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie Usługi newsletter. Dostęp do danych przetwarzanych przez Usługodawcę mogą mieć w szczególności jego pracownicy, współpracownicy i podmioty działające na zlecenie Usługodawcy biorący udział w realizacji przedmiotu umowy, a także podmioty realizujące dla Usługodawcy usługi analityczne, informatyczne itp., które są związane z wysyłką newslettera.
 6. Usługobiorca, którego dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2).
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem serwisu https://sklep.kamilasurma.com, sprzedażą produktów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej w serwisie https://sklep.kamilasurma.com w zakładce „Polityka Prywatności”.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi newsletter można składać na adres mailowy sklep@kamilasurma.com lub w formie pisemnej pocztą bezpośrednio na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze newsletter. Usługobiorca powinien również wskazać jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie https://sklep.kamilasurma.com wraz z informacją o dokonanych zmianach i ich uzasadnieniem. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Usługodawcę nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie wskazanej w zdaniu poprzednim.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez Usługobiorców oraz nie będą pogarszać warunków Usługi newsletter. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://sklep.kamilasurma.com w zakładce „Regulamin – Newsletter” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Usługobiorcy Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w wiadomości mailowej potwierdzającej uruchomienie Usługi newsletter.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 21.05.2023 r.