Regulamin serwisu

Regulamin, który znajduje się poniżej określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://kamilasurma.com (zakładka: „Sklep”) prowadzonego przez Sprzedawcę – Kamilę Surmę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Brain New Academy Kamila Surma, ul. Kusocińskiego 126b/28, 94-054 Łódź, NIP 7272750948, REGON 368234508.

Regulamin zawiera informacje m.in.: o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, rodzajach produktów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu, sposobach dostarczenia produktów lub świadczenia usług i płatności dostępnych w sklepie internetowym, jak również warunki i sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną. Zawiera również informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego oraz sposobów i warunków odstąpienia od umowy.

 

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail na adres mailowy: sklep@kamilasurma.com
 • numeru telefonu: +48 732 952 928 (telefon czynny w dni robocze w godzinach: 13:30 – 15:00)

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje i pełną treść Regulaminu.

 

 

 

Regulamin sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie https://kamilasurma.com

Regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2023 r.

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z innych usług Sklepu Internetowego,
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Konto lub Konto Klienta– uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), w ramach której, po dokonaniu rejestracji konta podczas zakupu w Sklepie, Klient uzyskuje dostęp do unikatowego konta w Sklepie, stanowiącego indywidualny zbiór zasobów i uprawnień Klienta oraz umożliwiający mu dostęp do zakupionych Produktów,
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju Produktó
 7. Produkt – wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym produkty lub usługi podlegające sprzedaży, w tym w szczególności Towary Fizyczne, Usługi Cyfrowe, Treści Cyfrowe, możliwość udziału w warsztatach lub sesjach stacjonarnych.
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://com w stopce strony pod nazwą „Regulamin”.
 10. Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.kamilasurma.com, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów,
 11. Sprzedawca – Kamila Surma, prowadząca działalność pod firmą: Brain New Academy Kamila Surma, ul. Kusocińskiego 126b/28, 94-054 Łódź, NIP 7272750948, REGON 368234508.
 12. Towar Fizyczny – oferowane w Sklepie w sprzedaży detalicznej fizyczne przedmioty np. wydruki w formie plakatów, karty intuicji, Dziennik intuicji, które dostarczane są w drodze wysyłki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 13. Treść cyfrowa – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności zapisane w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: e-booki, materiały elektroniczne do pobrania, albumy medytacji, nagrane kursy, warsztaty lub spotkania online, nagrane medytacje online, materiały elektroniczne związane z uczestnictwem w danym kursie lub masterclass, dostępne do pobrania lub udostępnione w Koncie Klienta, po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 16. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) Inne formy interakcji przy pomocy takich danych – w szczególności prowadzone online w formie live: kursy, warsztaty, medytacje, spotkania, konsultacje, prowadzenie grupy w mediach społecznościowych w celu publikowania na nich Treści cyfrowych, terapie prowadzone online, mentoring, coaching,
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 19. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zamówienia w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej https://kamilasurma.com i jest prowadzony przez Kamilę Surmę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Brain New Academy Kamila Surma, ul. Kusocińskiego 126b/28, 94-054 Łódź, NIP 7272750948, REGON 368234508.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty,
  2. sposoby złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, formy dostawy i sposoby płatności dostępne w Sklepie Internetowym,
  3. zasady i warunki korzystania ze Sklepu,
  4. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów,
  5. procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu, składających Zamówienie lub zawierających ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży.
 4. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych Konsumentów lub konkretnych kategorii Konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań Konsumentó
 6. Sklep może zawierać Produkty, które są widoczne wyłącznie dla Klientów, którzy otrzymali od Sprzedawcy link do Produktu. Warunkiem otrzymania linku może być w szczególności: przejście przez rekrutację zorganizowaną przez Sprzedawcę lub wypełnienie formularza i zakwalifikowanie się do korzystania z danego Produktu, z uwagi na cechy szczególne danego Klienta, które umożliwiają mu skorzystanie z danego Produktu w sposób właściwy. Takie działania Sprzedawcy są pokierowane odpowiednim dostosowaniem Produktu do potrzeb Klienta i uczciwej sprzedaży.
 7. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca może organizować również zapisy na udział w odpłatnych warsztatach, wydarzeniach lub sesjach stacjonarnych. W przypadku takich zapisów lub sprzedaży produktów tego rodzaju, szczegółowe informacje dotyczące stacjonarnych warsztatów, wydarzeń lub sesji stacjonarnych będą zawarte w opisie produktu oraz mogą być przekazane osobom zainteresowanym w dodatkowym regulaminie. Do procesu sprzedaży i zapisów na udział w odpłatnych warsztatach, wydarzeniach lub sesjach stacjonarnych prowadzonych za pośrednictwem Sklepu, niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio.

 

§ 3
Rodzaje Usług Cyfrowych i Treści Cyfrowych

 1. Sprzedawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy Usługi cyfrowe, które prezentuje w Sklepie i do których dostęp i możliwość skorzystania sprzedaje za jego pośrednictwem, a w szczególności:
  1. prowadzony zdalnie grupowy mentoring, coaching lub grupowe programy mentoringowe – Usługi Cyfrowe, co do których dokładne informacje, zakres zagadnień i prowadzonych spotkań, czas trwania jest określony w opisie zamieszczonym w Sklepie. Na mentoring i tego rodzaju usługi mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu mentoringu konieczne może być przesłanie Formularza zamówienia i opłacenie Zamówienia albo przesłanie formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowanie się do udziału w programie monitoringowym i jego opłacenie (w zależności od informacji podanych w opisie Usługi Cyfrowej),
  2. Dostęp do określonej grupy w mediach społecznościowych – Usługa Cyfrowa z wykorzystaniem grupy na jednej z platform społecznościowych. Dokładny opis usługi, czas trwania, tematyka, platforma, na której została utworzona grupa (np. Facebook, Voxer) oraz założenia usługi są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. W grupie będą publikowane między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu dostępu konieczne jest jego wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie konta na danej platformie społecznościowej,
  3. Kurs, masterclass, spotkanie lub inne wydarzenie online na żywo – Usługa Cyfrowa polegająca na przeprowadzeniu przez Sprzedawcę kursu, spotkania, masterclass lub innego wydarzenia online (na żywo) oraz umożliwienia Klientowi odtworzenia (przez określony czas) nagrania z tego wydarzenia za pośrednictwem Konta lub udostępnionego Klientowi linku. Dokładny opis usługi, czas trwania kursu, masterclass, spotkania lub innego wydarzenia jest każdorazowo określony w opisie zamieszczonym w Sklepie. Na dane wydarzenie online mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do uzyskania dostępu i zakupu tej Usługi Cyfrowej konieczne jest jej wcześniejsze opłacenie oraz założenie Konta (w zależności od informacji podanych w opisie Usługi Cyfrowej),
  4. Konsultacje indywidualne – istnieje możliwość wykupienia konsultacji indywidualnej online lub mentoringu 1:1, za pośrednictwem Sklepu (jeżeli Produkt o tym charakterze jest dostępny w sprzedaży). Są to konsultacje online o charakterze indywidualnym. Zakres tematyczny, terminy lub inne szczegóły, mogą zostać przedstawione Klientowi indywidualnie w ciągu 30 dni roboczych od dokonania zakupu, na dane kontaktowe podane w trakcie składania Zamówienia,
  5. Inne usługi opisane w Sklepie.
 2. Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Treści Cyfrowe, a w szczególności:
  1. e-booki,
  2. nagrane kursy, minikursy, warsztaty, wydarzenia lub spotkania online,
  3. nagrane medytacje online,
  4. nagrane programy mentoringowe,
  5. nagrane sesje oddechowe online,
  6. nagrane aktywacje online,
  7. albumy medytacji,
  8. dokumenty i materiały elektroniczne związane z uczestnictwem w danym kursie, mentoringu, wydarzeniu online, masterclass,
  9. inne Treści cyfrowe opisane w Sklepie.
 3. Treści cyfrowe mają postać elektroniczną, w szczególności mogą być zapisane w formacie: .PDF, .EPUB, .MP3, .MOBI i nie są zapisane na żadnym nośniku materialnym. Informacje o formacie danej Treści Cyfrowej są każdorazowo umieszczone w opisie Produktu.
 4. Sprzedawca świadczy również usługę rocznego członkostwa (membership) pod nazwą: Ekspansja, polegającą na rocznym dostarczaniu Klientowi Treści Cyfrowych wymienionych w opisie Produktu oraz tworzonych na bieżąco przez Sprzedawcę. Szczegółowy opis, informacje oraz lista produktów wyłączonych z rocznego członkostwa znajdują się w §4 Regulaminu oraz opisie tego Produktu w Sklepie.
 5. Cena Produktu (w szczególności: Treści Cyfrowej i Usługi Cyfrowej) jest opłatą za całość Produktu. Sprzedaż nie może być podzielona na części, części kursu, części wydarzenia ani poszczególne dni wydarzenia online, wybrane treści lub moduły. Klient otrzymuje dostęp do całości zakupionych Produktów, w tym: zasobów szkoleniowych, kursów, spotkań online, dostępu do platformy, na której znajdują się Treści cyfrowe lub za pośrednictwem, którego będą świadczone Usługi Cyfrowe, niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia lub w terminie określonym w opisie Produktu, zatem w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Klient nie ma prawa do żądania zwrotu opłaty lub jej części po zakończeniu świadczenia Usługi.
 6. Klient może zrezygnować z usługi, uczestnictwa w kursie, szkoleniu, konsultacji, mentoringu lub coachingu, jednakże opłata za ten Produkt zostanie pomniejszona o wartość Usług i Treści cyfrowych, z których Klient skorzystał, jak również Klient naprawi szkodę, którą Usługodawca poniósł na skutek nieuzasadnionego wypowiedzenia (np. utrata dochodu Sprzedawcy z uwagi na brak możliwości przyjęcia innych klientów w terminie, który był zarezerwowany dla Klienta rezygnującego).

 

§ 4
Roczne członkostwo w programie „Ekspansja” (membership)

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia wykupienie dostępu oraz przystąpienie przez Klienta do usługi rocznego członkostwa (membership) pod nazwą: Ekspansja, polegającą na dostępie Klienta przez 365 dni od dokonania zakupu do Treści Cyfrowych udostępnionych w Koncie, których lista została wymieniona w opisie Produktu oraz do Treści Cyfrowych tworzonych przez Sprzedawcę do 31.12.2023 r., które nie zostały objęte wyłączeniem dostępu w ramach członkostwa.
 2. Członkostwo nie obejmuje produktów z zakresu: Kursu Nauczycielskiego, Quantum Leap oraz mastermindów powiązanych z programami, które zostaną oznaczone jako niedostępne w ramach rocznego członkostwa.
 3. Szczegółowe informacje oraz lista produktów dostępnych w ramach rocznego członkostwa, a także lista produktów wyłączonych z rocznego członkostwa znajdują się w opisie tego produktu w Sklepie. Listy te będą na bieżąco aktualizowane, w miarę rozwoju i czasu trwania rocznego członkostwa oraz tworzonych przez Sprzedawcę treści.
 4. Cena rocznego członkostwa jest opłatą za całość tego produktu. Sprzedaż nie może być podzielona na części lub wybrane treści cyfrowe albo usługi. Klient otrzymuje dostęp za pośrednictwem konta do treści cyfrowych wymienionych w liście produktów dostępnych w ramach rocznego członkostwa oraz w okresie trwania członkostwa będzie uzyskiwał dostęp do nowopowstałych treści, które nie będą podlegały wyłączeniom.
 5. Zakup rocznego członkostwa jest możliwy w opcji jednorazowej, pełnej opłaty lub płatności ratalnej, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku uchybienia płatnościom lub odmowie spłaty zaległych rat za roczne członkostwo, które upoważniały Klienta do dostępu do treści cyfrowych w cenie promocyjnej tj.: dużo niższej niż wartość rynkowa treści cyfrowych wchodzących w skład rocznego członkostwa, Sprzedawca będzie uprawniony do domagania się zapłaty ceny za wszystkie treści cyfrowe i usługi, do których Klient miał dostęp w ramach promocyjnych warunków w ramach członkostwa rocznego.
 7. Pozostałe postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do rocznego członkostwa pod nazwą „Ekspansja”.

 

§ 5
Towary fizyczne

 1. Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Treści Cyfrowe, a w szczególności:
  1. wydruki w formie plakatów,
  2. Karty Intuicji,
  3. Dziennik intuicji,
  4. inne Towary Fizyczne opisane w Sklepie.
 2. Cena Towarów Fizycznych lub zestawu Towarów Fizycznych dostępnych w Sklepie jest opłatą za całość zakupionych Towarów. Sprzedaż nie może być podzielona na części zestawu Towarów czy poszczególne składniki Towaru. Klient może odstąpić od zakupionych Towarów Fizycznych zgodnie z §19 Regulaminu, ale w przypadku zakupu zestawu Towarów Fizycznych, odstąpienie jest możliwe wyłącznie od całego zestawu.
 3. Zwrot Towarów Fizycznych oraz prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostały opisane w §19 Regulaminu.
 4. Towary Fizyczne wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.

 

§ 6
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest prowadzenie sklepu internetowego i umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie, prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną również inne usługi, które mają charakter nieodpłatny m.in.:
  1. prowadzenia i umożliwienia Klientom dostępu do Konta Klienta i zakupionych Produktów,
  2. umożliwienie klientowi przeglądania historii zamówień w Koncie Klienta,
  3. prowadzenia platformy kursowej w ramach Konta Klienta, w której będą publikowane linki do spotkań, kursów online prowadzonych na żywo, a następnie linki do nagrań z tych spotkań,
  4. umożliwienie zapisu i wysyłka newslettera,
  5. udostępnienie formularza kontaktowego i umożliwienie Użytkownikowi podjęcia kontaktu ze Sprzedawcą za jego pośrednictwem,
  6. umożliwienie przeglądania i czytania treści bloga,
  7. umożliwienie Użytkownikom posłuchania i zasubskrybowania podcastu.
 4. Podczas składania Zamówienia w Sklepie, Klient może dodatkowo zapisać się do nieodpłatnego newslettera, w celu otrzymywania od Sprzedawcy na swój adres mailowy informacji m.in. o nowościach, produktach i promocjach w Sklepie oraz działalności Sprzedawcy. Wszelkie szczegóły związane z usługą newslettera, zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie Newslettera”, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, w stopce strony.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i platformy kursowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, platformy kursowej lub Konta Klienta.
 6. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy, przez który Użytkownik może wysłać Sprzedawcy wiadomość, w celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia kontaktu z Użytkownikiem lub odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i jego funkcjonalności, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Z uwagi na ważne przyczyny, w szczególności: konieczność ulepszania i czuwania nad poprawnym i bezpiecznym działaniem Sklepu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji bądź aktualizacji, o czym Użytkownik będzie informowany drogą mailową lub na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 7
Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz korzystania z niego przez innych Klientów.
 2. Do skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty potrzebne są:
  1. urządzenie (komputer, tablet, telefon lub in.) oraz dostęp do Internetu,
  2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies oraz obsługę javascript – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (w miarę możliwości – w zaktualizowanej wersji). Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości mailowych przez Klienta,
 3. Warunkiem skorzystania z Usług cyfrowych lub Treści Cyfrowych (w szczególności e-booków, kursów i materiałów elektronicznych):
  1. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI – posiadanie programu obsługującego takie pliki oraz umiejętność korzystania z tych programów,
  2. w przypadku, gdy e-book lub materiał elektroniczny zawiera także pliki .MP4 lub .MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty oraz umiejętność korzystania z tych programów,
  3. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub link do niej są dostępne w Koncie albo Usługa Cyfrowa jest świadczona za pośrednictwem Platformy – posiadanie Konta Klienta, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w Regulaminie,
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych w Regulaminie wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Klient źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Klienta do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Klienta.
 5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwaniom, modyfikacji lub zniekształceniom danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi w treści Polityki Prywatności dostępnej na stronie Sklepu w jej stopce pod nazwą „Polityka Prywatności”.
 8. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient posiadało w szczególności:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.
 9. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Sklepu.

 

§ 8
Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.
 3. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu, Konta lub funkcjonalności Sklepu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. W ramach korzystania ze Sklepu, jak również w ramach korzystania przez Klienta ze sposobów komunikacji zaproponowanych Klientowi przez Sprzedawcę (np. poprzez utworzone i udostępnione Klientowi grupy na platformie społecznościowej w ramach zakupionego Produktu), zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zabrania się:
  1. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach Formularza zamówienia, w drodze komentarzy, wiadomości prywatnych, wystawianych opinii,
  2. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej,
  3. korzystania z grupy na platformie społecznościowej lub platformy kursowej udostępnionej przez Sprzedawcę w ramach zakupionego przez Klienta Produktu w sposób niezgodny z Regulaminem, regulaminem danej platformy społecznościowej oraz obowiązującymi przepisami prawa,
  4. korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,
  5. korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu lub na grupie na platformie społecznościowej lub grupie w komunikatorze, (która została udostępniona Klientowi w ramach zakupionego Produktu) do innych celów niż osobistego użytku.
 5. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z Usług lub Sklepu muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.

 

§ 9
Konto Klienta

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta. Przy czym zakup niektórych Produktów może wiązać się z koniecznością założenia Konta w celu korzystania z zakupionych Produktów i korzystania z platformy kursowej.
 2. W przypadku Produktu, który udostępniany jest na dedykowanej platformie kursowej, Sprzedawca może automatycznie wygenerować Klientowi Konto wraz z danymi do logowania lub poprosić o udostępnienie adresu e-mail Klienta w tym celu, a jego przetwarzanie będzie się odbywało wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy. W przypadku Konta wymaganego w celu pobrania Produktu lub zapewnienia dostępu Klientowi do Treści Cyfrowych udostępnionych na platformie kursowej, Konto wygasa po upływie terminu, zgodnego z okresem, na jaki udostępniono Klientowi dany Produkt i w tym celu założono Konto.
 3. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, zapisywanie Produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia. Konto umożliwia również dostęp do zakupionych Produktów, Treści Cyfrowych, dostęp do uzyskanych materiałów, treści w ramach rocznego członkostwa, nagrań z kursów i spotkań online, dostęp do linków umożliwiających dostęp do Treści Cyfrowych, sprawdzenie statusu Zamówienia czy samodzielną edycję danych Klienta.
 4. W celu założenia Konta przez Klienta, należy zaznaczyć opcję utworzenia Konta, dostępną w Sklepie w trakcie procesu składania Zamówienia i wypełniania Formularza zamówienia. Podczas rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, hasło.
 5. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 6. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 7. Z chwilą założenia Konta, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany w formularzu adres mailowy wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta wraz z załączonym Regulaminem.
 8. Klient może w każdej chwili i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć Konto z poziomu panelu zarządzania Kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@kamilasurma.com, czego skutkiem będzie usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania do Sprzedawcy. Usunięcie Konta przez Klienta może wiązać się z utratą dostępu do zakupionych i aktywnych Produktów.
 9. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta. W przypadku posiadania aktywnych Produktów w Koncie, Sprzedawca po kontakcie z Klientem zaproponuje odpowiednie narzędzie, link lub możliwość pobrania aktywnych Produktów do dalszego korzystania przez Klienta, zgodnie z zawartą umową na dany Produkt.
 10. Usunięcie Konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych Zamówieniach z wykorzystaniem Konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

 

§ 10
Składanie zamówienia

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. https://sklep.kamilasurma.com w zakładkę „Sklep”, a następnie wybrać Produkt, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. Klient nie może złożyć Zamówienia anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Klient może złożyć Zamówienie:
  1. bez zakładania Konta. Wówczas Klient dokonuje zakupu poprzez czynności opisane w §10 ust. 4 Regulaminu, akceptuje Regulamin i Politykę prywatności oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami Umowy Sprzedaży.
  2. zakładając Konto Klienta. Wówczas Klient podczas wypełniania Formularza zamówienia, składa oświadczenie o założeniu Konta zgodnie z §9 Regulaminu i równocześnie dokonuje zakupu poprzez czynności opisane w niniejszym §10 ust. 4 Regulaminu.
 4. W celu dokonania zakupu niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. dodanie wybranego Produktu do Koszyka,
  2. wypełnienie Formularza zamówienia takimi danymi, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, numer telefonu,
  3. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz z informacjami podanymi w §10 ust. 8 i 9 poniżej,
  4. wskazanie danych wymaganych do wystawienia rachunku lub faktury, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek, NIP, adres; ,
  5. wybór sposobu dostawy i formy płatności,
  6. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałam/-em i akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności” (lub równoznacznego). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą, mailowo na adres: sklep@kamilasurma.com.
  7. opcjonalnie wyrażenie przez Klienta zgody na dostarczenie Produktu lub wykonanie Usługi przez Sprzedawcę przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy, a także potwierdzenie przez Klienta, że rozumie on, że w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość,
  8. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Kupuję i płacę” lub o równoważnej treści.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia
 6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny) Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie złożenia Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem umowy sprzedaży obejmującej Produkt. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca dostarczy Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość na trwałym nośniku, w szczególności w formie Regulaminu Sklepu zapisanego w formie PDF, który będzie załączony do potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 9. Sprzedawca w treści wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie Zamówienia, dostarczy Klientowi również potwierdzenie udzielonej przez niego zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych lub wykonanie Usługi Cyfrowej w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda została przez niego udzielona.
 10. W Formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 12. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.
 13. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub wskazanym w procesie zakupowym, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji Zamó Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia.
 14. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny), ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 15. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 16. Klient może zaznaczyć checkbox ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysyłania mu newslettera przez Sprzedawcę (jeśli taka opcja jest dostępna), co wiąże się z zawarciem przez strony umowy na dostarczanie treści cyfrowej (newslettera), zgodnie z §6 ust. 5 Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 17. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Treści Cyfrowej, konieczne jest złożenie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Treści Cyfrowej), o ile wolą Klienta jest otrzymanie Treści Cyfrowej niezwłocznie po jej zakupie.
 18. Jeżeli Klient zwróci się do Sprzedawcy o indywidualną usługę, która nie jest dostępna w Sklepie – Sprzedawca dokona oszacowania potrzeb Klienta oraz rodzaju usługi i na tej podstawie dokona indywidualnej wyceny zamówionej przez Klienta usługi.

 

§ 11
Ceny Produktów i formy płatności za Zamówienia

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są̨ cenami powiększonymi o należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawką obowiązującą na podstawie odrębnych przepisó
 2. Sprzedawca wystawia faktury VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia, zgodnie z §10 ust. 4 pkt d Regulaminu. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury na późniejszym etapie, Sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 5. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta, za pośrednictwem platformy płatniczej dostępnej w Sklepie, która została szczegółowo wskazana w procesie zakupowym.
 6. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu Zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za Zamówienie. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie od zawarcia umowy.
 7. Klient może skorzystać z następujących metod płatności przed dostawą zakupionego Produktu:
  1. Płatność kartą kredytową lub debetową (Visa, MasterCard lub Maestro, płatność jednorazowa lub płatności cykliczne odnawialne),
  2. Płatność BLIK – użycie 6-cyfrowego kodu BLIK, zgodnie z procedurą dostawcy płatności,
  3. Płatność przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatniczego. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy,
  4. Płatność ratalna – cena za Produkt zostaje rozłożona na wybraną przez Klienta ilość rat, płatnych zgodnie z warunkami przedstawionymi w opisie Produktu (zazwyczaj jest to dzień miesiąca tożsamy z dniem płatności pierwszej raty) oraz zgodnie z §12 Regulaminu. Opłata może być pobierana automatycznie każdego miesiąca z karty, jeśli Klient wybierze taką opcję płatności albo Klient zobowiązuje się samodzielnie przez dany okres opłacać miesięcznie ustaloną kwotę – za pośrednictwem wygenerowanego linku lub Konta Klienta. Informacja o terminie płatności raty widnieje również w Koncie Klienta, jak również jej opłacenie jest możliwe za pośrednictwem Konta.
  5. płatność odroczona – zgodnie z procedurą i warunkami dostawców tych usług płatniczych,
  6. płatność za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal – płatność zgodnie z procedurą i warunkami dostawcy usługi płatniczej,
 8. Produkty sprzedawane w Sklepie nie mają charakteru subskrypcji. Klient kupując Produkt w opcji zapłaty w ratach lub płatności cyklicznej odnawialnej, nie może anulować obowiązku zapłaty ani zrezygnować z całkowitej zapłaty za Produkt.
 9. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta, za pośrednictwem platformy płatniczej:
  1. Krajowy Integrator Płatności S.A. (TPay) z siedzibą w Poznaniu (61-894) przy plac Władysława Andersa 3, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 – poprzez dokonanie płatności kartą, płatności ratalnych, przelewu online,
  2. PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, KRS 0000347935, NIP: 7792369887 – poprzez dokonanie płatności kartą, BLIK, płatności ratalnych, przelewu online,
  3. PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg) – poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem konta w PayPal,
  4. PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39, KRS 0000575158, NIP: 5213705997 – poprzez dokonanie płatności odroczonej o 30 dni,
  5. lub innej dostępnej w Sklepie, która została szczegółowo wskazana w procesie zakupowym.
 10. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są̨ zgodnie z obowiązującymi regulacjami dostawców usług płatniczych oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają̨ zrealizowanie płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy lub dostawcy usług płatniczych.
 12. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów i informacji dotyczących Zamówienia. Może zostać również wysłana instrukcja dostępu do zakupionych Produktów w Koncie lub link do spotkania lub link z dostępem do zakupionych Treści Cyfrowych (o ile wynika to z charakteru zakupionego Produktu).
 13. Szczegółowe informacje dotyczące zasad płatności i dostępu do danego Produktu, znajdują się w opisie każdego Produktu lub zostają przekazane Klientowi na etapie składania Zamówienia.
 14. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów lub kodów zniżkowych. Zniżka zostanie doliczona do Koszyka.

 

§ 12
Płatności ratalne

 1. Za niektóre Produkty, Klient może dokonać zapłaty w drodze płatności ratalnych. Warunki płatności ratalnej określone są w opisie Produktu umieszczonym w Serwisie oraz w podsumowaniu złożenia Zamówienia.
 2. Termin płatności rat zazwyczaj stanowi dzień tożsamy z dniem płatności pierwszej raty (zakupu Produktu), chyba, że z opisu Produktu lub podsumowania Zamówienia wynikają inne ustalenia.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności ratalnej Klient będzie zobowiązany do dokonywania płatności w określonym terminie i na warunkach wynikających z przesłanego podsumowania Zamówienia oraz wskazanych w Koncie.
 4. Cena Produktu jest opłatą za całość Produktu. Sprzedaż nie może być podzielona na części, segmenty, części kursu, części wydarzenia ani poszczególne kursy, moduły, spotkania lub poszczególne dni wydarzenia. Klient otrzymuje dostęp do zakupionych zasobów szkoleniowych, kursów, spotkań online, rocznego członkostwa, dostępu do platformy, na której znajdują się Treści cyfrowe lub za pośrednictwem, którego będą świadczone Usługi Cyfrowe, jako całości, za pośrednictwem Konta, niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, zatem w przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty całej ceny nie ustaje:
  1. w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu, rocznego członkostwa, Usługi lub Treści cyfrowej przez Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy oraz bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy (o ile odstąpienie lub wypowiedzenie umowy było dopuszczalne),
  2. w przypadku ukończenia szkolenia, kursu, indywidualnych konsultacji, mentoringu, coachingu, wydarzenia lub innych zakupionych w ramach płatności ratalnej usług lub Produktów, przed dokonaniem całkowitej spłaty ustalonych rat.
 5. Produkty sprzedawane w Sklepie nie mają charakteru subskrypcji. Klient kupując Produkt w opcji zapłaty w ratach, nie może anulować obowiązku zapłaty pozostałych rat.
 6. W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli Klient nie dokona płatności w ustalonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Produktu, Usługi lub Treści Cyfrowej do czasu uregulowania należności. W takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę̨. Brak zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Klienta.
 7. W przypadku wyboru płatności ratalnej poprzez automatyczne pobieranie miesięcznej kwoty pieniężnej z karty Klienta, jeżeli Sprzedawcy nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących opłacenie raty za Produkt z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Produktu do czasu uregulowania należności oraz do naliczenia do wysokości raty odsetek za opóźnienie. W takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Klienta.
 8. W przypadku ukończenia szkolenia, kursu, indywidualnych konsultacji lub innych zakupionych w ramach płatności ratalnych Produktów, przed dokonaniem całkowitej spłaty ustalonych rat, Klient jest zobowiązany do zapłaty pozostałych kwot raty.
 9. W przypadku zakupu rocznego membershipu, o którym stanowi §4 Regulaminu, który uprawnia Klienta do dostępu w promocyjnych cenach do udziału w przyszłych kursach i/lub dostępu do Treści Cyfrowych (np. Produkt „Ekspansja”), zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 10. W przypadku uchybienia płatnościom lub odmowie spłaty zaległych rat za Produkt upoważniający do dostępu w promocyjnych i obniżonych cenach lub bez limitu, do przyszłych kursów i/lub dostępu do Treści Cyfrowych w ramach membershipu (np. roczne członkostwo „Ekspansja”) Sprzedawca będzie uprawniony do domagania się zapłaty pełnej ceny za wszystkie Produkty, a w szczególności Treści Cyfrowych, do których Klient miał dostęp w ramach promocyjnych warunków.
 11. W przypadku uchybienia płatnościom Sprzedawca będzie dochodził zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania windykacyjnego i sądowego.

 

§ 13
Termin realizacji Zamówienia i dostawa Treści i Usług cyfrowych

 1. Sposób dostarczenia zakupionego Produktu każdorazowo jest zawarty w opisie danego Produktu.
 2. W przypadku Zamówień realizowanych drogą elektroniczną, koszty dostawy są uwzględnione w cenie Produktu.
 3. W przypadku zakupienia Treści cyfrowych, zostaną one dostarczone Klientowi, po autoryzacji płatności:
  1. mailowo na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia za pośrednictwem linku do strony www umożliwiającej przejrzenie, zapoznanie się, pobranie Treści cyfrowej albo
  2. mailowo poprzez otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail z plikiem do pobrania lub danymi rejestracji Konta na platformie kursowej albo
  3. poprzez umieszczenie w Koncie Klienta linku z dostępem do Treści Cyfrowych lub umieszczenia w Koncie Klienta Treści Cyfrowej.
 4. W przypadku wykupienia Usługi wiążącej się z przekazaniem dostępu do grupy społecznościowej lub komunikatora utworzonych przez Sprzedawcę, po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, dostęp zostanie przekazany poprzez:
  1. przesłanie Klientowi w wiadomości mailowej linku do grupy na platformie społecznościowej i wszystkich niezbędnych informacji albo
  2. umieszczenie w Koncie Klienta linku do grupy na platformie społecznościowej lub komunikatora i wszelkich informacji.
 5. W przypadku płatności tradycyjnych (przelew tradycyjny) dostęp do Treści Cyfrowej nadawany jest w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 6. W przypadku Usług Cyfrowych np.: kursów, warsztatów, spotkań on-line lub innych wydarzeń prezentowanych w Sklepie, Klient otrzyma za pośrednictwem Konta Klienta wszelkie niezbędne informacje oraz dane do spotkania online w platformie, w której dany kurs, masterclass, warsztaty i spotkania on-line będą prowadzone lub udostępniane. Dane dostępowe zostaną również przesłane w wiadomości e-mail, na adres mailowy podany przy składaniu Zamówienia.
 7. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub wskazanym w informacjach udzielonych przez Sprzedawcę w chwili zakupu Produktu przez Klienta, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia.
 8. W przypadku kursu, warsztatów, spotkań, grupy w mediach społecznościowych, grupy w komunikatorze lub in., dostęp do treści będących częścią tych usług może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie, Koncie Klienta lub informacjami przekazanymi przez Sprzedawcę mailowo lub w danej grupie utworzonej w mediach społecznościowych lub komunikatorze. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu Klient utraci dostęp do przekazanych Treści Cyfrowych lub dostępu do grupy.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze przez dostawcę tych usług z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do znalezienia innej platformy, która pozwoli na świadczenie usług lub dostarczenie Produktów zakupionych przez Klienta.
 10. W przypadku zakupu Produktu, który nie jest Treścią cyfrową lub nie wskazano w opisie Produktu terminów ich dostarczenia lub terminu świadczenia Usługi cyfrowej i wymagane jest ustalenia tych terminów (np. zakup konsultacji indywidualnych online, przyszłego kursu online, warsztatów lub indywidualnego szkolenia lub in.), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 30 dni roboczych od dokonania zakupu, na dane kontaktowe podane w trakcie składania Zamówienia w celu ustalenia szczegółów i terminu odbioru Produktu lub wykonania danej Usługi Cyfrowej.
 11. Dodatkowe warunki dostarczenia Produktów lub terminów świadczenia Usług, są uregulowane każdorazowo w opisie Usługi Cyfrowej lub Produktu dostępnego w Sklepie.

 

§ 14
Termin realizacji Zamówienia i dostawa Towarów Fizycznych

 1. Sposób dostarczenia zakupionego Towaru Fizycznego każdorazowo jest zawarty w opisie danego Towaru Fizycznego oraz na etapie składania Zamó
 2. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary Fizyczne w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
 3. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów Fizycznych, który jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 5. Koszty dostawy Towarów Fizycznych podane są do wiadomości Klienta w procesie składania Zamówienia, przed jego opłaceniem.
 6. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Klienta i jest podany w Sklepie na etapie składania Zamówienia, ponieważ jest zależny od rodzaju i ilości zamówionych Produktów, a szczególnie Towarów Fizycznych.
 7. Klient ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, w tym np.:
  1. Paczkomat InPost – czas dostawy 3 dni robocze,
  2. Kurier48 (Poczta Polska) – czas dostawy 3 dni robocze,
  3. Kurier Fedex/DPD – czas dostawy 3 dni robocze,
  4. Inne podane w Sklepie.
 8. Dostawa Towarów Fizycznych ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Fizycznego Klient stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. Jeśli jest to możliwe Klient może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.
 10. Dodatkowe warunki dostarczenia Towarów Fizycznych są uregulowane każdorazowo w opisie Towaru Fizycznego dostępnego w Sklepie.

 

§ 15
Zasady korzystania z Produktów

 1. Klient może korzystać z dostarczonych Produktów wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie Produktów lub ich fragmentów albo części w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupioną Treść lub Usługę Cyfrową, proszony jest o kontakt pod adresem mailowym: sklep@kamilasurma.com.
 3. Jeśli charakter Produktu tego wymaga Klient otrzymuje go w wersji pdf lub edytowalnej z możliwością dostosowania do własnych potrzeb osobistych.
 4. Klient nie ma prawa do powielania, rozpowszechniania, kopiowania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń́). Niedozwolone jest również̇ dystrybuowanie Produktu, udostępnianie, rozpowszechnianie lub odtwarzanie publiczne.
 5. Klient jest zobowiązany do ochrony zakupionych Produktów przed dostępem i korzystaniem z nich przez osoby nieuprawnione lub osoby trzecie w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii lub egzemplarza Produktu.
 6. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę kursów, świadczonych Usług Cyfrowych lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu lub Konta.

 

§ 16
Zasady korzystania i członkostwa w grupie w mediach społecznościowych
lub w komunikatorze, utworzonych przez Sprzedawcę

 1. Klient może korzystać z dostarczonych treści lub dostępu do grupy na platformie społecznościowej lub komunikatorze, utworzonej przez Sprzedawcę wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji grupy w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę kursów, świadczonych Usług Cyfrowych lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem grupy w mediach społecznościowych lub w komunikatorze.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.
 4. Klient zobowiązany jest korzystać z dostępu do utworzonej przez Sprzedawcę grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem, regulaminem serwisu lub komunikatora, w którym grupa została utworzona i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z utworzonej przez Sprzedawcę grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze w sposób niezakłócający korzystanie z grupy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie grupy,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać, nie udostępniać jakichkolwiek treści, materiałów, danych osobowych, postów, komentarzy innych członków grupy lub jakichkolwiek innych treści, do których Klient uzyskał dostęp w ramach zakupionego Produktu i dostępu do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze utworzonej przez Sprzedawcę,
  4. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z usług Sprzedawcy lub utworzonej przez niego grupy w mediach społecznościowych lub w komunikatorze muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.
 6. W razie korzystania z grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze w sposób sprzeczny z niniejszym §16 Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia Klienta z grupy bez możliwości domagania się zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu.

 

§ 17
Odpowiedzialność

 1. Świadczenie usług oraz sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę dokonywane są na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Sprzedawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności Sprzedawca nie posiada danych dotyczących stanu zdrowia Klienta, zaleceń lekarskich, prowadzonych wobec Klienta terapii, schorzeń lub urazów Klienta i in.
 2. Wszystkie materiały dostarczane przez Sprzedawcę w ramach zakupionych Produktów są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, a nie w celu leczenia jakichkolwiek stanów, lęków lub chorób. Konto społecznościowe Sprzedawcy, utworzone przez niego grupy na platformach społecznościowych oraz Sklep nie są źródłem wiedzy medycznej. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zagadnienia przedstawione w Produktach lub treściach i postach publikowanych w Koncie społecznościowym Sprzedawcy, jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opublikowane treści nie będą rezonowały z Klientem i jego sytuacją życiową.
 3. Sprzedawca rekomenduje konsultacje z lekarzem w sprawie możliwości zastosowania treści przedstawionych w Produktach i powstałych w związku z nimi w materiałach – opinii lub zaleceń dotyczących objawów lub stanu zdrowia Klienta. Instrukcje i informacje przedstawione w koncie społecznościowym lub komunikatorze założonych przez Sprzedawcę lub prezentowane w Produktach lub powiązanych z nimi materiałach nie zastępują porad medycznych i nie są substytutem doradztwa medycznego. Informacje te należy wykorzystywać w połączeniu z wskazówkami i opieką lekarza. Sprzedawca zachęca do rozważnego podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zdrowia.
 4. Wyniki, przychody i osiągnięcia demonstrowane na kursach i szkoleniach oraz za pośrednictwem utworzonych przez Sprzedawcę grup w mediach społecznościowych lub komunikatorze są̨ aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń, spotkań online i in., referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty i nie są gwarancją, że każdy Klient osiągnie te same wyniki. Indywidualne rezultaty mogą̨ się różnić, a w szczególności zależą̨ one od indywidualnych zdolności, podejścia, sposobu i efektywności pracy, umiejętności i doświadczenia, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynności oraz innych czynników.
 5. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Klienta przez Sprzedawcę koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach, kursach, szkoleniach i samodzielna praca w sposób wskazywany przez Sprzedawcę.

 

§ 18
Prawo odstąpienia od umowy w przypadku Treści i Usług Cyfrowych

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych lub umowy o świadczenie Usług Cyfrowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie Treści Cyfrowych lub wykonanie Usług Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z rezygnacją z tego prawa przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy  (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 3. Wyłączenia prawa odstąpienia od Umowy zostały zawarte również w §20 Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu wystarczy poinformowanie Sprzedawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres firmy lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na mail: sklep@kamilasurma.com) przed upływem terminu do odstąpienia.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. W przypadku umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Klienta lub w uzgodnionym terminie.
 8. Klient może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej bez wzywania do dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub
  2. Klient i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści lub Usługi Cyfrowej miała dla Klienta istotne znaczenie.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 10. Odstąpienie od umowy, będzie ważne, pod warunkiem, że Treść cyfrowa lub usługa, od której odstępuje Klient nie podlega wyłączeniu prawa odstąpienia, zgodnie z §21 Regulaminu.

 

§ 19
Prawo odstąpienia od umowy w przypadku Towarów Fizycznych

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru Fizycznego na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi w terminie 14 dni od doręczenia towaru poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną na mail: sklep@kamilasurma.com
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Fizyczny Sprzedawcy na swój koszt – nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o odstąpieniu. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta koszty doręczenia mu zamówionego Towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie.
 7. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w sytuacji, gdy:
  1. Sprzedawca dostarczył Towar Fizyczny bezpłatnie,
  2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca część zamówionych Towarów Fizycznych, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości Zamówienia.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru Fizycznego będzie ważne, pod warunkiem, że rzecz lub Produkt, od której odstępuje Klient nie podlega wyłączeniu prawa odstąpienia, zgodnie z §20 Regulaminu.

 

§ 20
Ogólne wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

 

§ 21
Wyjątki od odstąpienia od umowy w przypadku Treści i Usług Cyfrowych

 1. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:
  1. Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
  2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta przyjął to do wiadomości,
  4. Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zgodzy na dostarczenie Treści Cyfrowych lub spełnienie Usługi cyfrowej w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku zamówienia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który w okolicznościach wskazanych w pkt 1 powyżej, pobierze plik lub zaloguje się do kursu, spotkania online lub skorzysta z konsultacji online przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie, za które jest on zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

 

§ 22
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klientpodaje przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamó Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu w stopce, pod nazwą „Polityka Prywatności”.
 5. Szczegółowe zasady zbierania plików cookies za pośrednictwem Sklepu, zostały opisane w Polityce Cookies, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka Cookies”.

 

§ 23
Opinie o Produktach i ich weryfikacja

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom przesyłanie i dostęp do opinii o Produktach na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 2. Opinie wystawiane są wyłącznie przez Klientów, którzy faktycznie nabywają Produkty Sprzedawcy.
 3. Opinie wystawiane i przesyłane są do Sprzedawcy poprzez:
  1. Wiadomość mailową od Klienta, który dokonał recenzji zakupionego Produktu,
  2. Przesłanie wiadomości prywatnej przez Klienta, który nabył Produkt od Sprzedawcy, za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) lub w komunikatorze (np. Messenger),
  3. za pośrednictwem Konta Klienta do zakupionego Produktu.
 4. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu (np. przy danym Produkcie lub w zakładce albo części „Opinie”).
 5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów u Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie.
 6. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 7. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
  1. opublikowanie nadesłanej opinii następuje po wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki, przed jej opublikowaniem, na podstawie sprawdzenia imienia, nazwiska, adresu mailowego, nicku w mediach społecznościowych (jeżeli opinia została przesłana za pośrednictwem konta społecznościowego) i faktu zakupienia Produktu oraz jego rodzaju,
  2. możliwość wystawienia opinii za pośrednictwem Konta wyłącznie przy Produktach zakupionych przez Klienta w Sklepie, co stanowi automatyczną weryfikację autora opinii.
  3. w razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sprzedawcy lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane mailowo na adres: sklep@kamilasurma.com
 9. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów
 10. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne, ale udostępnia tylko wybrane z nich (nie są udostępniane wszystkie opinie, które otrzymał Sprzedawca).

 

§ 24
Promocje

 1. Sprzedawca może organizować w Sklepie obniżki cen, przedsprzedaż, rabaty, gratisy lub podejmować inne działania promocyjne (dalej jako: „Promocje”). Za Promocje uważa się np.:
  1. promocje produktowe – polegające na obniżce ceny lub niższą cenę w przedsprzedaży danego Produktu o określoną kwotę lub rabat procentowy, określony każdorazowo na stronie Produktu,
  2. promocje wartościowe – polegające na obniżce ceny Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji,
  3. pakiety promocyjne – polegające na przyznaniu Klientowi rabatu kwotowego lub procentowego na dany pakiet (zestaw) kilku Produktów objętych Promocją. Promocja obejmuje Produkty wskazane w warunkach promocji.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania Zamó
 3. Po złożeniu Zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, odstąpienie przez Klienta od Umowy, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile warunki danej Promocji nie stanowią inaczej.
 6. W przypadku dokonywania Promocji wiążącej się z ogłoszeniem obniżki cen Produktów, Sprzedawca zawsze wskazuje przy promocyjnej cenie najniższą cenę stosowaną przez Sprzedawcę w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
 7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów
 8. Warunki danej Promocji mogą być również opisane w Sklepie przy opisie konkretnych Produktów nią objętych.

 

§ 25
Prawa autorskie

 1. Treści publikowane w Sklepie, Treści Cyfrowe oraz wszelkie inne Produkty prezentowane za jego pośrednictwem lub za pośrednictwem grup w mediach społecznościowych albo komunikatorów oraz materiały powstałe w ramach świadczonych Usług cyfrowych (kursów, warsztatów, dostępu do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze i in.) zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Produktów lub treści, zdjeć lub innych materiałów udostępnionych w Sklepie przysługują Sprzedawcy lub innemu podmiotowi, z którym Sprzedawca zawarł stosowane umowy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom lub Sprzedawcy (jeśli był ich twórcą).
 3. Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy, jakiejkolwiek treści przekazanej przez Sprzedawcę w Sklepie, w Koncie, grupie w mediach społecznościowych lub komunikatorze, Produktach czy związanych z nimi materiałach, w szczególności tekstu, grafiki, znaków towarowych, logotypów, ikon, zdjęć i in.
 4. Produkty lub ich opisy, które Sprzedawca prezentuje w swoim Sklepie lub przesyła Klientowi mailowo, w komunikatorze lub grupie w mediach społecznościowych stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 5. Towary fizyczne zakupione w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub autorom albo współautorom, których autorstwo i wkład twórczy zostały oznaczone na Towarze lub zawarte w opisie Towaru fizycznego w Sklepie.
 6. Dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy tekstów, zdjęć i Produktów zakupionych przez Klienta, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub ich twórcom i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 7. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 8. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalna.
 9. Na wszelkie treści przesyłane Klientowi w ramach zakupionego Produktu, co do zasady udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów lub powiązanych z nimi treści, przy czym Sprzedawca może zastrzec termin usunięcia lub wygaśnięcia dostępu do Produktów co zostanie wskazane w opisie danego Produktu.

 

§ 26
Reklamacje dotyczące Treści Cyfrowych

 1. W przypadku Zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych, Klient może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. Treść Cyfrowa okaże się uszkodzona lub nie jest możliwe jej uruchomienie,
  2. w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji wraz z potwierdzeniem przelewu, o dokonaniu pełnej płatności za Treść Cyfrową, nie zostanie udostępniona Klientowi możliwość jej uruchomienia,
  3. Treść Cyfrowa okaże się niezgodna z umową.
 2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail sklep@kamilasurma.com
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika nie z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i braku jego kompatybilności.

 

§ 27
Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt lub usługę zgodne z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w razie braku zgodności Produktu, usługi, Towaru fizycznego, Treści lub Usługi Cyfrowej z umową.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).
 5. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. W przypadku niezgodności Produktu z umową w terminie do 2 lat od daty dostarczenia, Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Produktu, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 7. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego w Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
  2. nazwę zakupionego Produktu,
  3. opis reklamacji,
  4. datę ujawnienia się niezgodności Produktu z umową.
  5. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 9. Złożenie reklamacji jest możliwe na adres pocztowy (adres prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, podany w stopce Sklepu) lub elektroniczny (mail: sklep@kamilasurma.com)
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 28
Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta (Przedsiębiorcę na prawach konsumenta) rezultatu, może on skorzystać m.in. z:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem (Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) a Sprzedawcą,
  3. bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentó
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

§ 29
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i wszelkie umowy zawierane ze Sprzedawcą podlegają prawu polskiemu.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamó
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, Promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, wynikających ze zmian przepisów prawa lub prowadzonej przez Sprzedawcę działalności (zmiany uzasadnione) z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej (Sklepie) Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta czy Ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 21.05.2023 r.

 

Archiwalne wersje regulaminu:
Regulamin obowiązujący do dnia: 21.05.2023 r.